Home Cây Thủy Sinh Cây đại trúc tuyết thảo, cỏ sao 30 cm – 50 cm