Home Bể Thủy Sinh Ánh sáng, CO2 đối với bể thủy sinh