Home Cây Thủy Sinh Thủy Cúc (lá nước), Thủy La Lan (20 – 50 cm) cho bể thủy sinh