Home Cây Thủy Sinh Trân châu ngọc trai, Trân châu bò lá tròn, Cỏ ngọc trai (nền)