Home Cây Thủy Sinh Vảy ốc xanh bò lá nước (20-50cm) tạo trung hậu cảnh đẹp cho hồ thủy sinh