Home Cây Thủy Sinh Bèo Rẻ Quạt Lá Nước, Trung Thủy Trúc 10-30+ cm