Home Cây Thủy Sinh Cây thủy sinh Vảy Ốc Thường, Vảy Ốc Hồng (20-50 cm, dễ)