Home Cây Thủy Sinh Cây thủy sinh tiêu thảo mũi tên (3 – 10 cm, tiền)