Home Cây Thủy Sinh Cây thủy sinh Báo Hoa Đinh Hương (30-50 cm, hậu)