Home Cây Thủy Sinh Cây thủy sinh Me Xanh (hậu, xen kẽ lũa đá, 20-50 cm)