Home Cây Thủy Sinh Cây thủy sinh Trân Châu Nhật (2-3 cm, nền xanh)