Home Cây Thủy Sinh Cây vẩy ốc ấn độ (hậu 30-50 cm)