Home Cây Thủy Sinh Sen dù lùn (mini), Mi Ni Hương Cô Thảo