Home Cây Thủy Sinh Cây thủy sinh táo xanh (hậu, 30-60 cm)