Home Cây Thủy Sinh Ráy Úc Anubias barteri var. caladiifolia (7-30 cm, trung hậu cảnh)