Home Cây Thủy Sinh Cây thủy sinh Hồng Hồ Điệp (25 – 55 cm)