Home Cây Thủy Sinh Cây thủy sinh Liễu Răng Cưa (10-50 cm, trung)